หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

คำกล่าวบูชาครู

คำกล่าวบูชาครู
อุกาสะ ข้าพเจ้าขอบูชาและอาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ได้แก่ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ครูศิลปะไทยทั้งหลาย ครูมวยไทยทั้งหลาย ครูกระบี่กระบองทั้งหลาย มีครูพ่วง ครูมงคล ครูจู ครูขุนนคร ครูจันทร์ ครูหลำ ครูนาค ครูณรงค์ ครูวิชิต เป็นต้น ทั้งที่ยังคงมีชีวิตอยู่ก็ดี ที่ล่วงลับไปแล้วก็ดี ข้าพเจ้าขอประณตน้อม ยอมเป็น ศานุศิษย์ พร้อมด้วยกาย วาจา ใจ และด้วยความเคารพนับถือยิ่ง อนึ่ง ข้าพเจ้าขอให้สัตย์ปฏิญาณด้วยความจริงใจว่า ข้าพเจ้าจะมีความจงรักภักดีต่อครูอาจารย์ทุกท่าน สิ่งใดที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้ว ข้าพเจ้าจะพยายามรักษา ระเบียบ แบบแผน อันเป็นประเพณีของไทยไว้อย่างเคร่งครัดทุกประการ เพื่อเทอดคุณความดีของคุณครูทั้งหลาย ที่ได้อุตส่าห์พยายามสั่งสอนศิษย์ ข้าพเจ้าผู้เป็นศิษย์ขอสนองด้วยความกตัญญูกตเวทีทุกเมื่อ ฉะนั้น ขอคุณครูทั้งหลายจงโปรดกรุณาประสิทธิประสาทผลให้ข้าพเจ้าลุล่วงสมมโนรสทุกประการ และขอจงช่วยปกป้อง คุ้มครอง รักษา ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายให้ปราศจากภยันตรายทั้งปวง ประสพแต่ความสุขความเจริญชั่วกาลปาวสานเทอญ (กราบ ๑ ครั้งไม่ต้องแบมือ)

ครูวิชิต ชี้เชิญ
ครูภูมิปัญญาไทย
สถาบันอาศรมศิลป์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น